بازخوانی سال 1385 :ایستگاه معراج صالون میوند دراین سال نخستین بارقه های بازگشت  قضیه فراموش شده افغانستان درخشید. درست دراین سال بود که برای مردم افغانسان این فرصت پدید آمد تا یکبار دیگر پیوند خود با ملت بزرگوار فلسطین را زنده کنند. دراین سال میمون بود که افغانستان دیگر مهر سکوت را شکست سخن خود […]

بازخوانی

سال 1385 :ایستگاه معراج صالون میوند

دراین سال نخستین بارقه های بازگشت  قضیه فراموش شده افغانستان درخشید. درست دراین سال بود که برای مردم افغانسان این فرصت پدید آمد تا یکبار دیگر پیوند خود با ملت بزرگوار فلسطین را زنده کنند.

دراین سال میمون بود که افغانستان دیگر مهر سکوت را شکست سخن خود درباره اقصا را به زبان وبیان صریح وبی پرده بیان داشت .

ملت بزرگ وار افغانستان ازسالیان متمادی به این سو دلبستگی ویژه ای به قدس شریف داشته اند وهم دراین باب هیچ گاهی ازهیچ تلاشی فروگدارنکرده اند. این راه رفته نباید محو می شد . این مسیری که سال ها پررهرو بوده است نمی باید تهی می ماند. بلی دراین سال ملت باعظمت افغانستان به جای این که دست زیر الاشه بنشینند رفتند به سوی حراست از یکی از مهم ترین اماکن مقدسه ای که از لحاظ شرعی وحقوقی وابسته به جهان اسلام وجزء لاینفک معتقدات اسلامی است .  قدس شریف وسرزمین فلسطین برای مردم افغانستان از لحاظ زیادی به مردم افغانستان تعلق زیادی دارد . از آن جمله یکی این که این دوسرزمین سالیان زیادی است که از سوی استکبار وکفر جهانی رنج برده وهردوملت فلسطین وافغانستان سابقه مقاومت دربرابر متجاوزین را داشته است .

با توجه به موارد فوق بود که از سوی اقشار مختلف کشور به خصوص قشر دانشگاهی و جوان کشور داعیه فلسطین تازه گردید واین بازگشت به اقصا درافغانستان در روزجهانی قدس تبلور پیدا نمود . روز جهانی قدس که از سوی بنیان گذار انقبلاب اسلامی ایران دربیشتراز نیم قرن پیش اساس گذاشته بود اکنون درافغانستان نیز به بار وبرمی نشست وازاین روز درکابل قلب افغانستان تجلیل به عمل آمد.

دراین روز که نام آن ایستگاه معراج گذاشته شده بود ویاد آور یکی از معتقدات خاص مسلمین که هما نامعراج حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بود، این روز در با کمال شکوه مندی برگزارشد و د ریکی از تالارهای مهم شهر کابل با شرکت ده ها هزار انسان برگزار گردید.

سال 1386 :

درسال یاد شده کابل چشم به راه تصمیم جدی تری بود . درهمین راستا بود که تجلیل از روزجهانی قدس شریف به طرف نظام مند شدن می رفت . دراین سال هسته های نخستین تاسیس یک نهاد همه گیروهمیشه فعال درعرصه قدس گذاشته شد و آن عبارت بود ا ز تاسیس کمسیون از برگزاری این روز به ریاست انتخابی آقای مولوی محمد مختار مفلح . این کمیسیون که به همت احزاب سیاسی ، نهاد های اجتماعی وفرهنگی وشخصت های مستقل شکل گرفته بود همه به اتفاق آرا آقای مفلح را به ریاست این کمسیوین برگزیده و اجراآت ومقدمات تجلیل از این روز بعد از تاسیس این کمیسیون کارآ تر گردید وهم دراین راستا مساعی همه افراد به هدف برآوردن یک نتیجه بسیج گردید .

این روز به خاطرپاسداشت وحراست از سرزمین اسلامی فلسطین به نام حریم اسرا نامیده شد . درست همان حریمی که انتفاضه اقصا یاد آورد آن بود  وهمان حریمی که روز گاری شارون مصدوم می خواست تا آن را با آمدن وپامال نمودن خود آلوده به پلیدی وجودش بسازد.

تجلیل از روز یادشده درسال مزبور با اشتراک صد ها نفر درکابل برگزار گردید. نتیجه خیلی رضایت بخش بود.

 سال 1387 :

تجلیل از روز جهانی قدس بدون تحمیل هیچ نوع تصنعی آهسته آهسته به فرهنگ وفعالیت نهادینه شده هرانکه گردیده است که به دین پیمانی دارد وبه اسلامی ایمانی . بنا براین هماهنگ کنندگان تجلیل ازاین روز تنها وظیفه هماهنگی را به عهده دارند نه چیزی بیشتر از آن را . این مردم باید به اندیشه آزاد واختیاری خود جهت اشتراک دراین محافل مرتبط به این روز گرد هم بیایند نه به اثر تحمیل شخص ویا جهت دیگری .

دراین روز ضمن این که مانند سال های گذشته از این روز تجلیل های باشکوهی به عمل آمد وکار به مظاهره انجامید ودرعین حال برای اینکه این موضوع میان اوساط مردم افغانسان به خصوص بعد از تجلیل های مکرر وپی درپی به موضوع نهادینه شده ای تبدیل شده بود ، دریک اقدام خیلی نمادین وجالب کودکان افغانسان نیز دست به کار شده وکوشیدند تا این نسل درراه ، دراین راه نیز گامی بزنند.همان بود که کودکانی چند به طرف دفتر سازمان ملل متحد راه پیمایی نموده و با فرستادن پول هایی از دخل های شخصی شان نشان همبستگی کودکان افغانستان به کودکان فلسطین رابه نمایش گذاشتند.

شاید به زعم وگمان بعضی ها این پول های ناچیز افغانی دربرابر آن همه توانایی های اقتصادی ونظامی رژیم صهیونیستی کدام تاثیر نه که هرگز درمقایسه نمی گنجند اما این نکته خیلی مهم وکلیدی است که باید بدانیم که اگر گروهی تااین همه رسوابگردد که یک طف نیز طرفدار نابودی آن است دیگر کدام حرمت وآبروی در مجامع بین المللی ندارد . این کودکان براین اصل تاکید کردند که دیگر جنایات صهیونست ها در پرده ابهام نمانده وامروز این کودکان نیز توانایی دارند که برابعاد جنایات رژیم صهیونستی پی ببرند و به رمز ورازآن واقف گردند . بلی ، کودکان راهی دفتر سازمان ملل متحدد گردیدند وهمه در عقب دروازه این نهاد پیام آزادی خود را به کودکان فلسطین رساندند . شاید این کودکان درکشورهای دیگری باشند … آن کودکانی که درغرب پدران شان به مسلمان کشی و حمایت ازرژیم صهیونستی مصروف اند هرگز این فرصت را به دست نخواهند آورد تا برای ملت فلسطین باندیشند باوجود زندگی درتنوع های گوناگون. اما این کودکان درافغانستان اگر با دنیای دشواری ها دست وگریبان اند اما این اندازه درایت را دارند تا بفهمند که خاستگاه انبیاء علیهم السلام کجاست؟.

برای شناخت بهتر جایگاه قدس شریف وفلسطین مراسم سال یاد شده به نام فلسطین خاستگاه انبیاء مسمی شده است.

سال 1388 :

تصمیم براین شد تا دیگر قدس از یک کار موسمی درافغانستان بیرون گردد. بنا براین دیدگاه ، دست اندرکاران پذیرایی ازروز جهانی قدس کوشیدند تا در رابطه به تاسیس نهادی که پیوسته به قضیه قدس به صورت مستقل وتخصصی بپردازد. نخستین کاری که دراین راستا انجام یافت همان اجلاس اولویت های قضایای جهان اسلام و مسؤولیت های ما بود که همه احزاب سیاسی و شخصیت های مستقل فرهنگی از آن حمایت نمودند.

دومین اقدام اجلاس مهم وپرشکوهی بود زیرنام کنکاشی درباب چیستی روابط افغانستان و فلسطین برگزار گردید. دراین اجلاس که یکی از مجالس مشورتی مهمی بود به موضوع قضیه فلسطین با افغانستان وتاثیر جنایت بار رژیم اسرائیل بروضعیت امنیتی افغانسان پرداخته شد . این اجلاس از سوی اکثر شخصیت های فرهنگی با حمایت همه جانبه مواجه گردید . این اجلاس به نتایجی دست یافت که نشان می داد تا زمانی که غده سرطانی اسرائیل در منطقه وجود داشته باشد امید داشتن به صلح درمنطقه وافغانستان محال است . واز سویی این اجلاس ها اولویت تاسیس یک نهادی که به طور دوامدار در صدد قضایای فلسطین باشد را صحه گذاشت.

هم دراین سال بود که مجله قدس نیز درافق رسانه های کشور تابید . این نشریه که به موضوعات مختلف می پردازد درقطع وصحافت زیبا با مقالات علمی وتحقیقی  وادبی تا حال به چاپ رسیده است.

تجلیل ازروز جهانی قدس دراین سال به نام اقصا زمزمه قرآن نامیده شد. چون اي خيلي مهم است كه بدانيم كه اين قضيه بيت المقدس از جنس ساير قضاياي سياسي نيست . اين قضيه ازسنخ يك درگيري هاي سياسي وگفتگو هايي نيست كه تنها بر روي ميزهاي مذاكره ومعامله به بحث گرفته شود . اين قضيه قضيه اي است الهي وقرآني . همه اهميت هايي كه اين قدس دارد واين فلسطين دارد همه وهمه برخاسته از قرآن كريم است وبس . بدين منظور بايد اين روز را همواره با پيوند هاي الهي بايد ياد شود.

سال 1389 :

سال جاري چيز هاي زيادي به گفتن داشت ودارد، دراين سال رژيم صهيونستي كاملا به بن بست رسيد وديگر جنايت كاري هاي رژيم درنقطه اوج خود رسيد . به محاصره كشيدن چندين ساله غزه وتعذيب جسمي رواني آنان وقطع هرنوع كمك انساني به آنان نه تنها صبر جهان اسلام را به سراورد كه برخي از شخصيت هاي آزاد انديش جهان نيز دربرابر اين جنايتكاري ها دست به كارشده ودبرابراين رژيم سفاك وخونخوار اقدام وايستادگي از خود نشان دادند . كاروان صلح به سوي غزه وهم شهادت نه تن از مسلمانان تركي و…

درچنين حال وهوايي درسال جاري بايد از روز قدس چنانچه شايسته شان ونام آن وشايان بنيان گذار آن بايد از اين روزتجليل به عمل مي آمد . درچنين روز به راستي براي جهان زهر چشمي بايد نشان داده مي شد و براي دنياي صهييونستي وصليبي بايد گفته مي شد كه كار افغانستان با فلسطين و قدس شريف كاري موسمي نيست تا بعد ازيك مدت به سكوت وخمود بگرايد . بايد به جهان كفر گفته مي شد كه اين ملت افغانستان ديگر هرگز دربرابراين بي رحمي ها كه  همه روزه از سوي رژيم وقيحانه تر اعمال مي گردد آرام نخواهند نشست.

بلي آمد آمد روز جهاني قدس است وشهرالله صيام نيزمهمان مسلمانان جهان وافغانستان است. به بسيارآرامي ولي با بسيار متانت تدارك اين روز گرفته مي شود . سلسله ديد واديد ها آغازمي يابد . مردم افغانسان خود آماده اند تا دراين روز ابرازهمدري كنند بابرادران مسلمان شان . آماده اند تا شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف درسال پيش روي چه فعاليت هايي رامناسب ديده است . آماده اند تاببينند كه درامسال به چه نحوي مي توانند خوب تر بدرخشند وبهتر اباز نفرت وانزجاردربرابر رژيم كافروظالم صهيونيستي نمايند.

بلي همو بود كه شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف درعرصه هاي مختلف دست به فعاليت شد وبا ايجاد واحد ارتباط عامه كوشيد تا مردم به غليان آمده را درست تر بسيج تنظيم نمايد. اين واحد مسؤوليت هماهنگي اشتراك مردمي ومسالمت آميز آنان راتدارك نمود .

آن سوتر واحد فرهنگي نيز با تنظيم نشست هاي تلويزيوني وارتباط با رسانه ها دست به كارشد . تادرقسمت انعكاس اين همه جوش وخروش درروز موعود بتواند كار شايسته تري انجام دهد . درست در چنين روز گاري نبايد رسانه ها ازكناراين واقعيت عيني ومهم بي محاباعبور نمايند. رسانه هاي زيادي آمده وبا رهبري شورا به مصاحبه نشستندو اين روز را از زبان او به مردم افغانستان گفتند.

واحد تبليغاتي درسال پيشرو بسيار كوشيد تا با گوش وچشم مردم اين قضيه را بيشتر به يك فرهنگ مبدل نمايد. تبليغات گسترده اي به راه انداخته شد و پلاكارت هاي خردوبزرگي به شعارهاي قدس خواهي مردم افغانستان ترتيب يافت .

درفرجام درزوز موعود قرار براين شد تا درسال جاري با وحد كلمه ميان همه مسلمانان درمسجد ميلاد النبي اين مراسم برگزار گردد . همين بود كه دراين روز شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف ازمسجد نعمان بن ثابت به سوي مسيجد ميلاد النبي با حمل شعار ها باجمعيتي بيش ازيك هزار نفر به راه افتاد و همه درحاليكه شعارسرمي دادند درميعادگاه رسيدند. لازم به تذكراست كه شوراي اخوت اسلامي نيز تقاضا داشت كه باشوراي فرهنگي حاميان قدس درچنين روزي بپييوندد كه چنين شد.

سخنراني هاي مفصلي آغازيافته بود كه درفرجام با آخرين سخراني كه از سوي اقاي مولوي محمد مختار مفلح به مراحل پاياني خودنزديك گرديد . بلي همين بود كه اين جمعيت با ختم سخنراني آقاي مفلح به طرف دفتر سازمان ملل رهسپارگرديدند ودرروزرمضان اين جمعيت بدون اندك ترين كسالتي درجوار دفتر ملل متحد دركابل عليه رژيم اشغال گر قدس شعار دادند . اين بود يكي از نمادهاي خيلي ارجناك كه دركشور عزيزما افغانستان درباب قدس براه افتاد.