24- 25 برج ثور 1390 هـ ش: برج ثور سال 1390 هـ ش نهضت اسلامی وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف از نشانی … کشور جمهوری اسلامی افغانستان دعوت نامه ای به نام آقای مولوی محمد مختار مفلح دریافت داشت. دراین نامه خطوط اساسی همایش زیر نام ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلحی عادلانه توضیح گردیده […]

  • 24- 25 برج ثور 1390 هـ ش:

برج ثور سال 1390 هـ ش نهضت اسلامی وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف از نشانی … کشور جمهوری اسلامی افغانستان دعوت نامه ای به نام آقای مولوی محمد مختار مفلح دریافت داشت. دراین نامه خطوط اساسی همایش زیر نام ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلحی عادلانه توضیح گردیده بود. دراین همایش که برای دوروز در تهران برگزار میگردید، آقای مولوی محمد مختار مفلح سخنرانی مبسوطی زیر عنوان ” اندیشه های هراس پرورانه در تفکر صهیونیستی ” داشت. دراین سخنرانی نامبرده تصریح نمود که می باید برای دریافت ریشه های تروریسم در انگاره های  تحریفی صهیونیستی به کاوش پرداخت. ضمن این که این سخنرانی مدلل به شهادت هایی از تاریخ و روانشناسی صهیونیستی بود، هکذا به راه حل هایی درامر فایق آمدن به پدیدارتروریسم جهانی نیز بود. 

 آقای مولوی محمد مختارمفلح اشتراک جسته و ضمن سخرانی دراین همایش جهانی ، باشخصیت های مختلفی که از گوشه وکنارجهان درآن اشتراک ورزیده بودند دید ودادید های خوبی داشت.

دراین همایش دید گاه نهضت اسلامی افغانستان ونیزشورای فرهنگی حامیان قدس شریف به وضوح تبیین گردید که دید گاه های این جریان سیاسی از سوی اشترا ک کنندگان مورد تائید قرار گرفت.

  • 12 برج جوزا 1390هـ ش:

امام خمیمنی از شخصیت هایی نیست که در قفسه یک جغرافیای خاص باقی بماند. این شخصیت بلند دینی ، سیاسی ، ادبی وعرفانی فراتر از یک انسان قرن بیست بوده است. او همواره با تغییر بنیادینی که در کشورایران آورد به مثابه یکی از بانفوذ ترین شخصیت جهانی در تغییر رویکرد های بین المللی نقش ایفا کرده است.

به این منوال نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف ، را دریغ آمد که در سالگرد این مرد بلند آوازه سیاست وتاریخ غافل بمانند. بنابراین از سوی این دو نشانی محفل بزرگداشتی زیرنام “شراره ایمان” (همه سبز از یاد او و او الگوی برتر برای همه) به مناسبت …. همین سال رحلت این شخصیت گرامی دایر گردید وکه طی آن سخنرانی ها و مقالات و قطعنامه ای صادر گردید.

آقای مولوی محمد مختار مفلح رهبر نهضت اسلامی افغانستان ورئیس شورای فرهنگی حامیان قدس شریف، طی این مناسبت درهمایش باشکوهی که برگزار گردیده بود سخنرانی مبسوطی داشت که دران روی شخصیت جامعه الاطراف امام روشی انداخته شد ودرفرجام قطعنامه یازده ماده ای صادر گردید که درآن از رهیافت های امام برای حل مسایل جاری جهان اسلام تذکر به عمل آمده بود.

  • روز جمه مورخ 26 رمضان المبارک سال 1432 هـ ق:

روز قدس در افغانستان با رنگ وبوی خاصی برگزار می گردد. این روز همه ساله به ابتکار واز سوی شورای فرهنگی حامیان قدس شریف ونیز از سوی نهضت اسلامی افغانستان با آب وتاب خاصی برگزار می گردد. دراین روز جمع غفیری از سوی نهضت اسلامی افغانستان وشورای یاد شده جهت تجلیل از این روز دعوت وسازماندهی می شوند .

اما این روزمعمولا دارای مقدمات وپیش اجراآتی می باشد. درسال 1390 هـ خورشیدی که برابر با سال 1432 هـ ق می باشد نهضت اسلامی نخست به نشر اعلامیه ای به مناسبت فرارسیدن این روز، اقدام نمود. واضح است که دراین مقدمه ها برروی منطق وفلسفه برگزاری این روز درافغانستان نهضت اسلامی وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف دید گاه خود را داشته و هم دراین راستا درسال روان بروشور های لازم به دست نشرسپرده شد . در بروشور یاد شده زوایایی از تاریخ مقاومت وجهاد فلسطینی تبیین گردیده است.

همچنان رد روز یادشده آقای مولوی محمد مختارمفلح به سخنرانی مشروحی پرداخت که درآن برزوایای مختلف قضیه فلسطین واستکبار جهانی ، مشکلات فراراه ملت بزرگوار فلسطین ، توطئه های جهانی درقبال ملت فلسطین ، امید واری های امت اسلامی درباب بازگشت فلسطین به دامن اسلام ، ونیز ارتباط قضایای جهان اسلام با قضیه فلسطین وهکذا ارتباط بحران افغانستان با دسیسه سازی های صهیونیزم بین المللی توضیحات لازم ارایه شد.

قابل تذکر است که این همایش درجوار مسجد جامع شاه دوشمشیره علیه الرحمه برگزار گردید که به تعداد هزاران نفراز شهروندان افغانستان درآن اشتراک ورزیده بودند.

این سخنرانی با سردادن شعار ها وتکبیرهای پیهم ازسوی اشتراک کنندگان مشایعت می گردید. نهضت اسلامی وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف که به مثابه برگزارکنندگان اصلی این همایش بودند از مدیریت درست ومعقول این همایش به درستی بیرون آمده و این همایش بدون رویداد نامطلوبی پایان یافت.

“فصل برگریز عکاسی” عنوان نمایشگاه عکسی بودکه به همت نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف به راه انداخته شده بود. دراین نمایشگاه که درجوار دانشگاه کابل به راه انداخته شده بود بیش از هزاران قطعه عکسی که توسط دوربین های متعهد ازجنایات امریکایی ها درافغانستان گرفته شده بود برای اولین باردرمعرض دید همگان قرار گرفت. این نمایشگاه ازنوع خود کاملا بی سابقه بود. ازاین نمایشگاه بیش از هزاران بازدیدکننده استقبال شایانی نمودند. اکنون آرشیف شورای فرهنگی حامیان قدس ونهضت اسلامی افغانستان شاهد صد ق این مدعاست واین کار درست درزمانی صورت گرفت ک بحث های داغی مبنی بر تاسیس پایگاه های امریکایی درافغانستان روز به روز گرم ترشده می رفت.