الف : درعرصه سیاسی تاسیس نهاد های که بتوانند در کشور های اسلامی قضیه فلسطین را دنبال نمایند. صدور قرارهای سیاسی و اتخاذ تصامیم لازم برای این نهاد ها از سوی دول کشور های اسلامی. فعالیت همه جانبه این نهاد ها درراستای آگاهی دهی لازم راجع به قضیه قدس شریف . ایجاد رابطه میان همه […]

الف : درعرصه سیاسی

 • تاسیس نهاد های که بتوانند در کشور های اسلامی قضیه فلسطین را دنبال نمایند.
 • صدور قرارهای سیاسی و اتخاذ تصامیم لازم برای این نهاد ها از سوی دول کشور های اسلامی.
 • فعالیت همه جانبه این نهاد ها درراستای آگاهی دهی لازم راجع به قضیه قدس شریف .
 • ایجاد رابطه میان همه نهاد های حمایت کننده از فلسطین  وتدویر نشست فلسطین سالی یکبار در کشورهای که دارای چنین نهاد های اند.
 • تلاش در راستای قناعت دادن  دولت های اسلامی که تا به حال به گشایش سفارت فلسطین در کشور های خود اجازه نداده اند.

ب : در عرصه فرهنگی

 • جلوگیری از یهودی سازی قدس شریف وتخریب مظاهر اسلامی درفلسطین از طریق فعالیت های گسترده در مجامع بین المللی.
 • ایجاد صندوق حمایت از چهره اسلامی قدس شریف که بتواند با توانمند سازی مسلمانان بیت المقدس از تخریب مسجد الاقصا جلوگیری به عمل آورد.
 • ایجاد یک شبکه سراسری در دنیای مجازی انترنت وفعالیت در عرصه رسانه ها برای حفظ هویت قدس شریف .
 • مستند سازی جنایات صهیونیست ها در فلسطین وبیت المقدس و پخش آن از طریق رسانه ها.
 • راه اندازی جشنواره های جلوه های فرهنگی فلسطین که بتواند جهاد ومقاومت فلسطین را با استفاده از شگرد های هنری به نمایش بگذارد.
 • تبیین نقش رژیم صهیونیستی در بی ثبات سازی کشور های اسلامی و گنجاندن رژیم در فهرست ریسک ها وخطر هایی که کلیت جامعه اسلامی را تهدیدمی کند.

ج : درعرصه فعالیت های اجتماعی

 • ادامه گسیل نمودن کاروان های خیریه به هدف اعانه به مستمندان در حصار کشیده غزه .
 • تشکیل هیأتی که بتواند برای کاروان های آینده تدارک های اداری ومالی و ارتباطات را برنامه ریزی نماید.
 • فرستادن دست کم سالی دوبارکاروان به صوب فلسطین اشغالی جهت مساعدت به مردم آن دیار.
 • فرستادن کاروان نجات افریقایی به سوی غزه جهت تقویت بعد بین المللی ارسال کاروان ها.
 • جذب حمایت سیاسی سازمان همکاری کشورهای اسلامی از ارسال کاروان ها به سوی بیت المقدس و غزه.

د : در عرصه مبارزه برای دفاع از قدس شریف

 • تلاش برای ترک همه روابط رژیم اسرائیل با کشور های اسلامی.
 • ادامه حمایت های مالی وسیاسی از مردم فلسطین که اکنون بهای این مبارزه را با ریختن خون خود می پردازند.
 • ایجاد یک صندوق اعانه از سوی نهاد های فلسطینی کشورهای اسلامی به هدف حمایت از بازماندگان شهدا، معلولین و آسیب دیدگان.
 • ایجاد یک سندیکای بین المللی میان امامان وخطبای مساجد جامع کشور های اسلامی به هدف تبلیغ مستمر در باره حقوق ملت فلسطین ووجوب دفاع از حریم سرزمین کشورهای اسلامی.
 • تحریم خرید محصولات رژیم صهیونیستی به صورت مطلق و قطع هرنوع رابطه تجاری واقتصادی با آن از سوی کمپنی های کشورهای اسلامی .
 • بدیل یابی برای طرف معامله شرکت های بزرگ کشورهای اسلامی درمعامله با کشور هایی که به حیث تمویل کننده وتسلیح کننده رژیم صهیونیستی شناخته شده اند.

موارد فوق نکات عمده ومهمی است که عجالتا دبیر خانه شورای فرهنگی حامیان قدس شریف افغانستان به این همایش ذریعه رئیس شورای فرهنگی حامیان قدس شریف ورهبری نهضت اسلامی افغانستان تقدیم می گردد .

واضح است که این بحث به غنای بیشتری نیازمند است که عنقریب برنامه تفصیلی آن به آدرس های اشتراک کنندگان فرستاده خواهد شد.