در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1389 در کابل «بازگشت اقصا»نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف

در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1389 در کابل «بازگشت اقصا»
نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف