در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1396 در کابلنهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف

در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1396 در کابل
نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف