همایش رسانه ای اعتراض نسبت به اهانت به ساحت مقدس قرآنکریم در آمریکا این همایش از سوی نهضت اسلامی افغانستان در سال ۱۳۹۰ در کابل برگزار گردیده بود.

همایش رسانه ای اعتراض نسبت به اهانت به ساحت مقدس قرآنکریم در آمریکا این همایش از سوی نهضت اسلامی افغانستان در سال ۱۳۹۰ در کابل برگزار گردیده بود.